Statystyki

 • Odwiedziło nas: 19881369
 • Do końca roku: 67 dni
 • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Rgulamin korzystania z komputerów i Internetu

REGULAMIN  KORZYSTANIA   Z  KOMPUTERÓW  I  INTERNETU

 

 

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Korzystanie z komputerów (programów użytkowych i multimedialnych) jest bezpłatne.
 2. Uczniowie korzystają z komputera wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego pracy przez osoby uprawnione (nauczyciela, administratora sieci).
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się co najwyżej dwie osoby.
 5. Uczeń po zajęciu miejsca przy komputerze zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela o wszelkich brakach, zniszczeniach sprzętu jak również o nieprawidłowościach związanych z działaniem komputera, jeśli takie zauważył.
 6. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w pobliżu stanowiska komputerowego.
 7. Nauczyciel może odmówić uczniowi dostępu do komputera bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 8. Użytkownik komputera zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznego regulaminu pracowni i szkolnego Kodeksu TIK.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU

 

 1. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 2. Uczeń może korzystać z Internetu tylko na komputerze z zainstalowanym programem filtrującym treści.
 3. Uczeń obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
 4. Użytkownicy komputera mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe utworzone w trakcie pracy należy po jej zakończeniu usunąć.
 5. Wszystkich użytkowników sieci internetowej obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci

      i działanie zgodne z regułami tak zwanej netykiety.

 1. Użytkownikowi komputera zabrania się:
 • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,
 • usuwania cudzych plików, odinstalowywania programów,
 • dekompletowania sprzętu,
 • dotykania elementów z tyłu komputera, kabli zasilających a także kabli sieciowych.

      7.   Użytkownikowi Internetu zabrania się:

 • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażających uczucia innych,
 • wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści,
 • uprawiania hazardu,
 • rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spam-u),
 • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie,
 • prowadzenia działalności komercyjnej,
 • działania na szkodę innych użytkowników Internetu.

      8.   Za wszelkie szkody spowodowane przez świadome działanie ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice według postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

            W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA

 

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem korzystania ze sprzętu.

 

 1. Z przenośnych komputerów w ramach programu Cyfrowa Szkoła może korzystać każdy uczeń i nauczyciel uczący w klasach IV-VI.

 

 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia w wyznaczonym czasie zgodnie z przyjętym planem realizacji zajęć z wykorzystaniem TIK.

 

 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel pobiera z sekretariatu szkolnego klucz do szafy

i potwierdza to podpisem. Po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić klucz do         sekretariatu i nie może przekazywać go osobom trzecim.

 

 1. Nauczyciel czuwa nad bezpiecznym używaniem wyznaczonego sprzętu. Po lekcji umieszcza laptopy w oznaczonych miejscach w szafie - zgodnie z numeracją i zabezpiecza pozostały sprzęt .

 

 1. Komputery znajdują się w szafie do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy salami lekcyjnymi z funkcją ładowania baterii.

 

 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek:
 • podporządkować się zaleceniom osoby odpowiedzialnej za sprzęt,
 • informować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu komputera oraz uszkodzeniach mechanicznych.

    9.   Użytkownikowi nie wolno:

 • uszkodzić lub narażać na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny itp.
 • korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD, PENDRIVE, itp.),
 • instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego,
 • uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu,
 • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych,
 • utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.

 

   10. Uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego oznaczonego numerami zgodnie z kolejnością osób w dzienniku lekcyjnym.

 

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA UCZNIÓW

 

 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela.
 2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar należy natychmiast powiadomić nauczyciela, który powinien wyłączyć zasilanie główne.
 3. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace ze sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać polecenia nauczyciela.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli i uczniów korzystających z komputera zarówno podczas planowanych zajęć lekcyjnych jak i poza nimi.
 5. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Szkoły, wewnętrzne regulaminy pracowni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Number of queries : 62