Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19835852
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 249 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2kolo.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

- brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, pan Waldemar Pietrzak, e-mail: sp2kolo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2720398. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole, ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792, e-mail: sp2kolo@wp.pl

 

  1. Aby dostać się na teren  szkoły należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.

  2. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

  3. W budynku, w części B są wewnętrzne schody do piwnicy, gdzie są sale dydaktyczne; w części A i B budynku znajdują się wewnętrzne schody na piętra, gdzie są sale dydaktyczne. Brak windy.

  4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Szkoła umożliwia kontakt, w szczególności poprzez:

-        kontakt telefoniczny,

-        przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,

-        kontakt korespondencyjny,

 -       korzystanie z poczty elektronicznej.

Trwają prace, aby zapewnić obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego przez stronę internetową.


Deklarację dostępności zaktualizowano - 09.03.2021r.

Number of queries : 56