Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19881582
  • Do końca roku: 67 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Klauzula informacyjna - COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA - COVID-19

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi
z siedzibą: ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi, z siedzibą: ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego, będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej w województwie.

6.Pani/Pana dane mogą zostać powierzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja będą przechowywane przez okres 14 dni.

9. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,

10. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Number of queries : 61