Statystyki

  • Odwiedziło nas: 19881204
  • Do końca roku: 67 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM ZDALNYM

 

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi z siedzibą: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 22, 62-600 Koło. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sp2kolo@wp.pl, nr tel. 63 2720398 lub pisemnie na adres siedziby Szkoły.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem   e-mail: inspektor@osdidk.pl , tel: 531641425 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

  3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia jest:
1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,
2) ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.,
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
4) ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

5) Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 1 ust. 1 lit. e) RODO

       4. Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) dane kontaktowe,
3) adres poczty elektronicznej;
4) informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,
5) numer telefonu kontaktowego;
6) wizerunek, obraz video;
7) głos;

8) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.

     5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

     6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp:
- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych: Microsoft (Office 365, Microsoft Teams), podmioty szkoleniowe, firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów,

- niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu z którymi administrator zawarł umowy lub realizuje usługi np.: Poczta Polska, firmy kurierskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej (platforma epodręczniki.pl),-podmioty świadczące usługi porozumiewania się na odległość za pomocą środków teleinformatycznych np.: Skype.

      7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO–w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
4) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO–w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     8. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.

     9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach zdalnego nauczania.

     10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   11. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
Number of queries : 61