Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole na rok szkolny 2012/2013

Jesteś tu: » Strona główna » NADZÓR PEDAGOGICZNY » Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole na rok szkolny 2012/2013

 

 Zespół szkół nr 1 w Kole                                                   62-600 koło, ul. poniatowskiego 22

Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole

 

 

w roku szkolnym 2012/2013

 

 


 

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole

na rok szkolny 2012/2013

 1. I.                    Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

 

 1. II.                  Plan nadzoru dyrektora Zespołu Szkół nr 1  w Kole na rok szkolny 2012/2013 uwzględnia:
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, które zostały ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2012 r.,
 • plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013,
 • wyniki, wnioski i rekomendacje wypływające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

 

 1. III.               Cele i zadania nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

              Nadzór pedagogiczny polega na:

 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,
 • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

 

W zakresie oceniania stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli oraz analizowania i oceniania efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół oraz placówek nadzorowi podlega w szczególności:

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 1. IV.                Formy nadzoru pedagogicznego

W ramach sprawowanego nadzoru dyrektor szkoły:

1)         przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

2)         kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

3)         wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez:

 • organizowanie szkoleń, warsztatów i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawianie nauczycielom wyników i wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

 

 1. V.      Wyniki, wnioski i rekomendacje wypływające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
 2. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012:
 • raport z analizy egzaminu  gimnazjalnego wskazał, że uczniowie nie osiągnęli wyników zadawalających w częściach: język polski, matematyka oraz przedmioty przyrodnicze,
 • kontrola dzienników zajęć edukacyjnych wykazała, że większość nauczycieli ocenia uczniów na podstawie różnych form aktywności, systematycznie i rytmicznie;
 • z ewaluacji wewnętrznej wynika, że w większym stopniu należy umożliwić rodzicom współdecydowanie o współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym;

 

 1. Rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2011/2012:
 • na obserwowanych zajęciach należy zwrócić szczególną uwagę na dobór metod i technik pracy, a w szczególności: burza mózgów, drzewko decyzyjne, metoda projektu oraz    zastosowania pomocy dydaktycznych przez nauczyciela;
 • zorganizować szkoleniową radę pedagogiczną na temat tworzenia planów działań wspierających, dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów oraz form i metod pracy;
 • nadal prowadzić kontrole dzienników zajęć pod względem poprawności zapisu tematów oraz systematyczności oceniania;
 • kontynuować i monitorować prowadzenie dyżurów nauczycielskich prowadzonych zgodnie wytycznymi dotyczącymi wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole;
 • kontynuować  nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów;
 • opracować i wdrożyć programy naprawcze w gimnazjum z przedmiotów: język polski, matematyka oraz przedmioty przyrodnicze w związku z wynikami egzaminu gimnazjalnego zewnętrznego;
 • zorganizować minimum dwa spotkania ogólnoszkolne z rodzicami w celu umożliwienia współdecydowania o organizacji i zasadach działalności placówki oraz większego współdecydowania o współpracy ze środowiskiem lokalnym rodziców, jako partnerów szkoły;

 

 1. VI.                Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej

             Organizacja ewaluacji wewnętrznej:

 

 1. Cele ewaluacji:
 • uzyskanie informacji o jakości pracy szkoły;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły;
 • doskonalenie efektów pracy szkoły;
 • rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za efekty pracy szkoły;
 • rozwijanie współpracy i doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • doskonalenie procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • osiąganie celów zgodnych z polityką oświatową państwa;

 

 1. Przedmiot ewaluacji:

     W roku szkolnym 2012/2013 do ewaluacji wewnętrznej wybrano:

 • Wymaganie 1.1 W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i wyniki egzaminu gimnazjalnego w obszarze – procesy zachodzące w szkole;
 • Wymaganie 2.2  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej  w obszarze – procesy zachodzące w szkole;
 • Wymaganie 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie w obszarze – procesy zarządzanie szkołą;

 

 1. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej:

Lp.

                                               Zadania do realizacji

Uwagi do realizacji zadania

1.

Organizacja ewaluacji wewnętrznej (tzn. opracowanie celów, przedmiotu i harmonogramu ewaluacji oraz powołanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej)

Do 15 września 2012 r.

2.

Przygotowanie ewaluacji wymagania 1.1 w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i wyniki egzaminu gimnazjalnego   (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

Do 1 października 2012 r.

3.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymagania 1.1 w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i wyniki egzaminu gimnazjalnego   (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

Do 30 października 2012 r.

4.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania 1.1 w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i wyniki egzaminu gimnazjalnego   (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

Do 30 listopada 2012 r.

5.

Przygotowanie ewaluacji wewnętrznej  wymagania 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie  (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

Do 15 stycznia 2013 r.

6.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymagania  4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie    (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

Do 20 lutego 2013 r.

7.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania  4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie  (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

Do 1 marca 2013 r.

8.

Przygotowanie ewaluacji wymagania  2.2  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej  (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

Do 30 marca 2013 r.

9.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymagania  2.2  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej  (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

Do 15 kwietnia 2013 r.

10.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania  2.2  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej  (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

Do 30 kwietnia 2013 r.

11.

Przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej radzie pedagogicznej

Do 31 sierpnia 2013 r.

 

 1. VII.              Zadania wynikające z kontroli przestrzegania prawa przez nauczycieli

Tematyka kontroli

Zakres kontroli

Osoba odpowiedzialna

Termin kontroli

Dowód realizacji

Systematyczność i prawidłowość oceniania zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz zgodnie z WSO

Kontrola dzienników zajęć edukacyjnych

Wicedyrektor

do 30 października 2012 r.,

 

do 10 stycznia 2013 r.,

 

do 30 kwietnia 2013 r.

 

do 15 czerwca 2013 r.

Sprawozdania z kontroli, karty kontroli dzienników

Prawidłowość wypełniania arkuszy ocen uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr. 23, poz. 225)

Kontrola arkuszy ocen uczniów klas I

Dyrektor

do 30 września 2012 r.

Sprawozdania z kontroli, karty kontroli dzienników

Prawidłowość planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela zgodnie ze statutem szkoły

Kontrola planów dydaktycznych, rozkładów lub planów wynikowych, planów pracy wychowawcy klasowego, plany współpracy wychowawcy z rodzicami, dzienniki zajęć nauczania indywidualnego, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, świetlicy

Wicedyrektor

do 30 września 2012 r.

Sprawozdania z kontroli

Prawidłowość ewidencjonowania i realizacji godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2ab Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

Kontrola dzienników zajęć pozalekcyjnych

Wicedyrektor

do 30 listopada 2012 r.,

do 5 marca 2013 r.,

do 3 lipca 2013 r.

Sprawozdania z kontroli, karty monitorowania zajęć

Zgodność zapisów tematów zajęć z treściami wynikającymi z podstawy programowej

Dzienniki zajęć edukacyjnych w klasach IV szkoły podstawowej

Dyrektor

do 15 maja 2013 r.

Sprawozdanie z kontroli, karty zgodności tematów z treściami podstawy programowej

 

 1. VIII.           Zadania wynikające ze wspomagania nauczycieli
 • opracowanie tematyki i ustalenie terminów szkoleniowych rad pedagogicznych

Lp.

Tematyka posiedzenia

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Zapoznanie z nowymi przepisami oświatowymi

Dyrektor,

wicedyrektor

 

Do 31 sierpnia 2012 r.

2.

Tworzenia planów działań wspierających, dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów oraz form i metod pracy

Wicedyrektor, pracownik Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli

 Listopad  2012 r.

3.

Doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych

Dyrektor, pracownik Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli

Luty  2013 r.

4.

Jak wykorzystać wyniki z egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów pracy szkoły

Dyrektor, pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Maja  2013 r.

 

 • harmonogram rad pedagogicznych

Lp.

Tematyka posiedzenia

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013, projekt zmian w statutach poszczególnych szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 w Kole, organizacja inauguracji roku szkolnego 2011/2012;

Dyrektor,

wicedyrektor

 

30 sierpnia 2012 r.

2.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zatwierdzenie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły; zatwierdzenie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkolnego zestawu programów nauczania;

Dyrektor,

zespół ds. opracowania i ewaluacji programów nauczania,

zespół ds. modyfikacji i aktualizacji prawa statutowego

13 września 2012 r.

3.

Zatwierdzenie szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego; zatwierdzenie zmian w prawie wewnątrzszkolnym

Dyrektor,

zespół ds. opracowanie i ewaluacji programów,

zespół ds. modyfikacji i aktualizacji prawa statutowego

30 września 2011 r.

4.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze, analiza i ocena wyników nauczania oraz wychowania w I półroczu; podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2012/2013; wnioski do pracy w II półroczu; powołanie członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących sprawdzian lub egzaminy gimnazjalne (maturalne)

Dyrektor,

wicedyrektor

11 styczeń 2013 r.

30 stycznia 2013 r.

5.

Szkolenie członków zespołów: egzaminacyjnego i nadzorującego egzaminy zewnętrzne

Dyrektor,

wicedyrektor

20 marca 2013 r.

7.

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2012/2013 i promocja uczniów

Dyrektor,

wicedyrektor

24 czerwca 2013 r.

8.

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2012/2013; wnioski do pracy na rok szkolny 2012/2013

Dyrektor,

wicedyrektor

3 lipca 2013 r.

 

 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012/2013

Lp.

Forma kwalifikacji/

doskonalenia

Nazwa kierunku/szkolenia

Nazwisko i imię           nauczyciela

Termin kształcenia

Rodzaj uzyskanych kwalifikacji

1

Studia uzupełniające kwalifikacje

 

 

 

 

2

Studia podyplomowe

 1. Doradztwo zawodowe

Iwona Herman

2012/2013

Kwalifikacje doradcy zawodowego

 1. Empik – Proficency English

Grzegorz Chmielik

2012/2013

 

 1. Edukacja w zakresie historii i edukacji europejskiej

Waldemar Pietrzak

2012/2013

Kwalifikacje nauczania historii

3

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące

Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii

Magdalena Szramska

10 – 12. 2012 r.

 

Muzyka i ruch w idei C. Orfa

Magdalena Szramska

10.20012 r.

 

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Elżbieta Biskupska

2012/2013

Kwalifikacje kierownika wypoczynku

Jak skutecznie uczyć mówienia w j. angielskim ?.

Ewa Tomczyk

2012/2013

 

Gramatyka może być przyjemna. Metody i formy pracy w zakresie nauczania gramatyki j. angielskiego

Ewa Tomczyk

2012/2013

 

Praca z uczniem zdolnym – strategia, metody nauczania

Joanna Starosta   Anna Trębacka  Hanna Sujecka

2012/2013

 

Pląsy, piosenki i zabawy we wspomaganiu nauczania dzieci

Joanna Starosta   Anna Trębacka 

2012/2013

 

Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej

Anita Kalinowska Iwona Domańska Wioleta Tegos Agnieszka Lubczyńska, Renata Krauze - witkowska

2012/2013

 

Obserwuję, pytam, badam, przepadam za przyrodą wprost

Dorota Sobczak

2012/2013

 

Ćwiczymy zdrowo i wesoło _”Tańczące stopy – tańce i zabawy kształtujące prawidłową postawę”

Dorota Sobczak

Hanna Sujecka

2012/2013

 

Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami uczenia się z klas I - III

Iwona Herman

2012/2013

 

Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami uczenia się z klas IV - VI

Iwona Herman

2012/2013

 

4

Seminaria, warsztaty lub inne formy doskonalenia wynikające z bieżących potrzeb szkoły i polityki oświatowej państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności poznawczych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

Anna Machowicz

Jolanta Mikołajczyk

11.2012 r.

 

 

 

Multimedia w matematyce

 

Jolanta Mikołajczyk

Małgorzata Macurek

10 – 11. 2012

 

 

Jak wspierać ucznia zdolnego w nauce języka obcego ?

Agnieszka Komnata

Anita Kalinowska

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Szkolenie Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

Lp.

Nazwisko i imię  nauczyciela

Posiadany stopień      zawodowy

Stopień, o który ubiega się                 nauczyciel

Długość stażu

Termin            rozpoczęcia stażu

Termin                   zakończenia stażu

Termin otrzymania stopnia awansu

1.

Gałązka Jarosław

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2010 r.

31.05.2013 r.

 

2.

Komnata Agnieszka

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2010 r.

31.05.2013 r.

 

3.

Krauze – Witkowska Renata

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

 

4.

Kalinowska Anita

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

 

5.

Tęgos Wioletta

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

 

6.

Starosta Joanna

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2010 r.

31.05.2013 r.

 

 

 • wykaz nauczycieli przewidzianych w roku szkolnym 2012/2013 do oceny pracy

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Termin planowanej oceny

Data dokonania oceny

pracy

dorobku zawodowego

pracy

dorobku zawodowego

Biskupska Elżbieta

listopad 2012

 

 

 

Starosta Joanna

 

czerwiec 2013

 

 

Gałązka Jarosław

 

czerwiec 2013

 

 

Komnata Agnieszka

 

czerwiec 2013

 

 

Zwierzchowska Jolanta

marzec 2013

 

 

 

 

 • plan obserwacji zajęć nauczycieli i innych czynności statutowych szkoły

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela oraz zajmowane stanowisko

Termin obserwacji, klasa

Obserwujący

1.

Adamek Agnieszka – kierownik świetlicy

wrzesień 2012                    i czerwiec 2013 r.

Dyrektor

2.

Perzyński Michał – wicedyrektor

styczeń i czerwiec 2013 r.

Dyrektor

3.

Bartłomiejczak Bogumiła – matematyka, historia

04.2013 – historia – 6 b

Wicedyrektor

4.

Biskupska Elżbieta – przyroda, świetlica

01.2013 – świetlica

Dyrektor

5.

Burdziński Marek – wychowanie fizyczne

02.2013 – wf – 4 a

Wicedyrektor

6.

Człapa Halina – edukacja wczesnoszkolna

05.2013 – zew – 2 b

Dyrektor

7.

Dolata – Kakoulidis Alina – język polski

11.2012 – j. polski – 3 a

Dyrektor

8.

Domańska Iwona – historia, wos

04.2013 – historia – 1 a

Dyrektor

9.

Gałązka Jarosław – psycholog

styczeń i czerwiec 2013 r.

Wicedyrektor

10.

Gąsiorowska Ewa – geografia, przyroda

12.2012 – geografia – 1b

 Dyrektor

11.

Herman Iwona – pedagog

10.2012 i 05.2013

Dyrektor

12.

Hetman – Kurzawińska Magdalena – biologia, przyroda

02.2013 – biologia – 3 b

Wicedyrektor

13.

Kalinowska Anita – język rosyjski

11.2012 – j. rosyjski – 1b

Wicedyrektor

14.

Kazimierczak  Michał – fizyka, informatyka

03.2013 – fizyka – 2 a

Wicedyrektor

15.

Komnata Agnieszka – język angielski

11.2012 – j. angielski – 2 b

Wicedyrektor

17.

Krauze – Witkowska Renata – religia

12.2012 – religia – 2 b

Wicedyrektor

18.

Lubczyńska Agnieszka – język polski

02.2013 – j. polski – 3 c

Dyrektor

19.

Machowicz Anna – przyroda, świetlica

03.2013 – przyroda – 6 b

Dyrektor

20.

Macurek Małgorzata – chemia, matematyka

04.2013 – chemia – 1 a

Dyrektor

21.

Majewska Elżbieta – wychowanie fizyczne

04.2013 – wf – 2 ab

Wicedyrektor

22.

Mikołajczyk Jolanta – matematyka, informatyka

04.2013 – matematyka – 4 a

Dyrektor

23.

Oborska Beata – biblioteka

01.2013, 06.2013 biblioteka

Wicedyrektor

24.

Pietrzak Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna

03.2013 – zew -  1 a

Dyrektor

25.

Pietrzak Waldemar – wychowanie fizyczne

05.2013 – wf – 4 b

Wicedyrektor

26.

s. Sip Bożena – religia

05.2013 – religia – 6 a

Wicedyrektor

27.

Sobczak Dorota – wychowanie przedszkolne

12.2012 – 0 a

Dyrektor

28.

Starosta Joanna –  zajęcia rewalidacyjne, logopedia

04.2013 – zaj. logopedyczne

Wicedyrektor

29.

Strugarek Monika – świetlica

02.2013 – świetlica

Wicedyrektor

30.

Strzelińska Halina – świetlica

01.2013 – świetlica

Dyrektor

31.

Sujecka Hanna – edukacja wczesnoszkolna

04.2013 – zew – 1 b

Dyrektor

32.

Szramska Magdalena – wychowanie przedszkolne

05.2013 – 0 b

Dyrektor

33.

Śniegocka Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

11.2012 – zew – 3 a

Dyrektor

34.

Tomczyk Ewa – język angielski

04.2013 – j. angielski – 6 b

Wicedyrektor

35.

Trębacka Anna – edukacja wczesnoszkolna

02.2013 – zew – 2 a

Dyrektor

36.

Tęgos Wioletta – plastyka, biblioteka, zajęcia artystyczne

12.2012 – plastyka – 1 a

Wicedyrektor

37.

Wrzesińska Jolanta – wychowanie przedszkolne

03.2013 – 0 a

Dyrektor

38.

Zwierzchowska Jolanta – matematyka

12.2012 – matematyka – 3 a

Dyrektor

39.

Żmijewska Katarzyna – muzyka, świetlica

03.2013 – muzyka – 5 a

Wicedyrektor

40.

Chmielik Grzegorz – język angielski

03.2013 – j. angielski – 6 a

Wicedyrektor

41.

Aneta Szabelska – psycholog, doradca zawodowy

05.2013 r.

Dyrektor

41.

Gazda Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

Stan nieczynny

 

 

Procedura prowadzenia obserwacji

 1. Obserwację zajęć prowadzi:
 • dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kole,
 • wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kole,
 • wizytator – w procesie wizytacji zewnętrznej,
 • doradca metodyczny – na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora za zgodą nauczyciela,
 • opiekun stażu – zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy z nauczycielem odbywającym staż.
 1. Obserwacją może być objęta cała jednostka lekcyjna lub wybrana jej część.
 2. Obserwacja jest jedną ze sposobów prowadzenia nadzoru, zwłaszcza w zakresie realizacji przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
 3. Celem obserwacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie gimnazjum.
 4. W Zespole Szkół nr 1 w Kole prowadzone będą obserwacje zajęć otwartych organizowanych przez nauczycieli odbywających staż na awans oraz nauczycieli dyplomowanych.
 5. Celem obserwacji zajęć  jest:

a)    gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

b)    wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

c)     diagnoza realizacji  wybranych zadań edukacyjnych szkoły,

d)    ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 1. Obserwacji mogą podlegać:

a)    lekcje i zajęcia z uczniami,

b)    spotkania z rodzicami,

c)     imprezy klasowe i szkolne,

d)    imprezy środowiskowe, miejskie i lokalne organizowane przez nauczycieli gimnazjum.

 1. Omówienie zajęć obserwowanych odbywa się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu.
 2. Obserwacje dokumentuje się arkuszami / kartami obserwacji, scenariuszami opracowanymi przez nauczycieli oraz wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
 3. 10.   Scenariusz (lub inną dokumentację)  nauczyciel dostarcza w dniu omawiania lekcji, najpóźniej do trzech  dni po zajęciach.
  1. IX.               Zakres i tematyka badań

     SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy

Przedmioty

Cel badań

Badane umiejętności

I

edukacja wczesnoszkolna – badanie na wejściu

-         rozpoznanie mocnych i słabych stron wiedzy i umiejętności uczniów,

-         uświadomienie rodzicom, jaki jest poziom kompetencji ich dzieci,

-         dostosowanie działań pedagogicznych stosownie do wykrytych trudności

-         odczytuje tekst(wskazuje bohaterów, chronologię, określa istotę tekstu),

-         rozpoznaje litery, sylaby, wyrazy pod względem znaczenia i pisowni,

-         łączy litery, sylaby wyrazy i zdania w tekst spójny i sensowny,

-         organizuje przestrzeń,

-         klasyfikuje i porządkuje wg określonego warunku,

-         rozpoznaje figury geometryczne,

-         liczy i porównuje w zakresie 10

I

II

III

edukacja wczesnoszkolna

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  umiejętności,

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju  informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania)

sprawdzenie kluczowych umiejętności: czytania, pisania, ujmowania świata w kategoriach matematycznych, rozpoznawania otaczającej przyrody

IV

V

VI

ponadprzedmiotowy

 

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w standardach wymagań egzaminacyjnych umiejętności,

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania)

sprawdzenie umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

 

       GIMNAZJUM

Klasy

Przedmioty

Cel badań

Badane umiejętności i wiadomości

I

humanistyczne

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w standardach wymagań egzaminacyjnych umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania),

 

w części humanistycznej:

-         czytanie i odbiór tekstów kultury,

-         tworzenie własnego tekstu,

 

w części matematyczno-przyrodniczej:

-         umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

-         wyszukiwanie i stosowanie informacji,

-         wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, zwłaszcza przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

-         stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów,

 

w części języków obcych:

-         rozumienie tekstu, wypowiedzi na zadany temat, materiał gramatyczny i leksykalny

matematyczno-przyrodnicze

język rosyjski

język angielski

II

humanistyczne

matematyczno-przyrodnicze

 

język rosyjski

język angielski

III

humanistyczne

matematyczno-przyrodnicze

język angielski

język rosyjski

 

 

 

 

 • Organizacja badań

Klasy

Przedmioty

Termin badania

Narzędzia badania

I SP

Edukacja wczesnoszkolna – badanie na wejście

11.2012

testy diagnozujące

II SP

Edukacja wczesnoszkolna –

sprawdzenie kluczowych umiejętności: czytania, pisania,

01.2013

testy diagnozujące

III SP

Edukacja wczesnoszkolna –

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

 

testy diagnozujące – wyd. OPERON

IV – V SP

Język polski

04.2013

testy diagnozujące

IV – V SP

Matematyka

03.2013

testy diagnozujące

VI SP

Język angielski

05.2013

testy diagnozujące

VI SP

Sprawdzian - próbny

01.2013

testy diagnozujące – wyd. OPERON

I GIM

Język polski

10.2012

testy diagnozujące

I GIM

Matematyka

10.2012

testy diagnozujące

II GIM

Biologia

04.2013

testy diagnozujące

II GIM

Fizyka

04.2013

testy diagnozujące

II GIM

Chemia

05.2013

testy diagnozujące

II GIM

Geografia

05.2013

testy diagnozujące

III GIM

Egzamin próbny

 

testy diagnozujące – wyd. OPERON

 

 1. X.     Zadania będące rezultatem wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2011/2012

 

Lp.

Zadania do realizacji

Uwagi do realizacji zadania

1.

Opracowanie programów naprawczych w gimnazjum z przedmiotów: język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze

Do 30 września 2012 r.

przez cały rok szkolny

2.

Zorganizować szkoleniową radę pedagogiczną na temat tworzenia planów działań wspierających, dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów oraz form i metod pracy

Listopad  2012 r.

3.

Prowadzić obserwację zajęć zwracając  szczególną uwagę na dobór metod i technik pracy, a w szczególności: burza mózgów, drzewko decyzyjne, metoda projektu oraz    zastosowania pomocy dydaktycznych przez nauczyciela

 

Przez cały rok szkolny

4.

Prowadzić kontrolę dzienników zajęć pod względem poprawności zapisu tematów oraz systematyczności oceniania

 

Przez cały rok szkolny

5.

Kontynuować i monitorować prowadzenie dyżurów nauczycielskich prowadzonych zgodnie wytycznymi dotyczącymi wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole

 

Przez cały rok szkolny

6.

Zorganizować minimum dwa spotkania ogólnoszkolne z rodzicami w celu umożliwienia współdecydowania o organizacji i zasadach działalności placówki oraz większego współdecydowania o współpracy ze środowiskiem lokalnym rodziców, jako partnerów szkoły

Do 20 września 2012 r.

 

Do 20 lutego 2013 r.

7.

Kontynuować  nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów

Przez cały rok szkolny

 

         

                     Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole przedstawiono Radzie Pedagogicznej na zebraniu w dniu 13 września 2012 roku.

 

 

 

…………………..

podpis dyrektora

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl