Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Kole

Jesteś tu: » Strona główna » DOKUMENTY SZKOŁY » Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Kole

 

Zespół Szkół nr 1 w Kole

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole

Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

                              

                                                                                                      Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO 02.06.1980

 

              Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców przyjęła uchwałą nr 20/2011/2012 Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Kole dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole i Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Samorządy Uczniowskie.

 

Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Kole obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 Wizja szkoły to:

1)      wysoki poziom nauczania realizowany poprzez: otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji;

2)      kształtowanie osobowości ucznia.

 

  Misja szkoły to:

1)    wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;

2)   wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;

3)   kształtowanie tolerancji;

4)   eliminowanie agresji;

5)   nauczanie pracy nad sobą;

6)   kształtowanie umiejętności interpersonalnych;

7)   wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;

8)   promowanie zdrowego stylu życia;

9)   przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;

10)    wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności;

11)    wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole i Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole to uczeń:

 

1)         dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę;

2)        odznaczający się tolerancją, aktywnością i uczuciowością;

3)        posiadający także umiejętności interpersonalne jak:

a)        współpraca z innymi,

b)       komunikatywność,

c)        życzliwość,

d)       otwartość na potrzeby innych.

4)        godnie reprezentujący rodzinę, tradycję szkolną związaną z postaciami Adama Mickiewicza i Jana Pawła II – jako patronami oraz ojczyznę.

Zespół Szkół nr 1 w Kole odwołując się do życia, nauczania, twórczości i działalności Adama Mickiewicza i Jana Pawła II:


• dba o właściwy rozwój intelektualny, społeczny, zdrowotny, estetyczny, moralny i duchowy swoich wychowanków,
• otacza opieką wychowawczą uczniów w środowisku szkolnym,
• przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie,
• kształtuje postawę patriotyczną,
• koordynuje oddziaływania wychowawcze domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Zadaniem nauczyciela wychowującego jest:
• kreowanie sytuacji, w których młodzież aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
• kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę, organizację wycieczek szkolnych i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
• budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,
• zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania własnej opinii (aprobującej lub negującej) na temat zachowania swojego i innych osób,
• realizacja wskazanych celów wychowawczych.

 


PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE

Cele wychowania:

1. Człowiek odznaczający się kulturą osobistą
• dba o wygląd zewnętrzny,
• dba o higienę osobistą,
• dba o ład, porządek i czystość w miejscu przebywania,
• dba o kulturę języka,
• obcuje ze sztuką,
• okazuje szacunek innym (tolerancja),
• rozwija zdolności empatyczne.

2. Człowiek przystosowany do życia, otwarty na wiedzę.
• umie współpracować w grupie,
• umie radzić sobie w trudnych sytuacjach,
• jest komunikatywny,
• potrafi być samodzielny,
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
• jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze,
• okazuje szacunek drugiemu człowiekowi.

3. Człowiek świadomy swojego miejsca w świecie, ojczyźnie, rodzinie.
• zna życie i działalność Adama Mickiewicza i Jana Pawła II,
• zna historię swego rodu,
• zna kulturę, historię i środowisko geograficzne swego regionu,
• aktywnie uczestniczy w życiu regionu,
• dba o dobre imię własne, rodziny, szkoły, miasta i regionu,
• stara się rozsławiać imię szkoły, swoje miasto i region,
• dba o najbliższe środowisko,
• dba o dobro wspólne,
• dobrze wypełnia swoją rolę w rodzinie.

4. Człowiek przygotowany do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie
• zna środki nowoczesnej komunikacji,
• solidnie przygotowuje się do sprawdzianów w szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych
• zna swoje możliwości i solidnie dokonuje wyboru dalszej edukacji,
• przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym zmieniającej się Europy,
• zna języki obce.

5. Człowiek otwarty na świat wartości
• umie rozpoznawać wartości moralne,
• dokonuje właściwych wyborów, jest świadomy ich konsekwencji,
• troszczy się o doskonalenie swojej osoby,
• troszczy się o właściwe kształtowanie swego sumienia,
• kształtuje w sobie postawę bezinteresowności,
• zna podstawowe wskazania etyczne zawarte w nauczaniu Jana Pawła II.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu wychowawczego:
• dyrekcja,
• wychowawcy, nauczyciele,
• pedagog szkolny, psycholog szkolny,
• higienistka i inni pracownicy szkoły

 

Metody pracy:
* gry i zabawy,…………..                                                                                                               

* rozmowa, dyskusja,                                                                                                                                               

*pogadanka
* dyskusje na forum grupy,
* scenki rodzajowe,
* drama,
* symulacje,
* wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz tematyczne,
* przeglądy osiągnięć,
* wystawy,
* apele.

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI

 

Lp

Cele

Sposoby osiągania celów

1.

Współdziałanie w grupie

-  wspólne organizowanie wycieczek krajoznawczych,
- wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych (dyskoteki, wigilii, apele, prezentacje itp.), zawodów sportowych,                                                                                           - przypadkowy dobór uczniów do pracy w grupach,           - wspólne ocenianie naszych działań i osiągnięć,
- przygotowywanie scenek rodzajowych,                                     - wybór samorządów klasowych,
- działalność Samorządów Uczniowskich,
- praca w Uczniowskim  Klubie Sportowym,
- udział w zawodach sportowych.

2.

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

- przygotowanie i prowadzenie przez młodzież fragmentów lekcji,
- ćwiczenie przeciwpożarowe i obrony cywilnej,
-  testy wyboru,
-  wycieczki (np. zasady pierwszej pomocy),
-  zapoznanie ze sposobami koncentrowania uwagi (ćwiczenia rysunkowe, zabawy liczbowe itp.),
-  panowanie nad własnymi emocjami,                                 -  ćwiczenia asertywności,                                                            -  podejmowanie tematyki poprzez scenki sytuacyjne

 

3.

Samodzielność, poznawanie wartości, dokonywanie właściwych wyborów

- układanie harmonogramu dnia z uwzględnieniem wypoczynku,
- wykonywanie gazetek,
- opieka nad zielenią i hodowanymi zwierzętami.

 Nauka dokonywania wyboru zgodnie z normami etycznymi:
- tworzenie i wskazywanie pozytywnych wzorców osobowościowych,
- ukazywanie konsekwencji złych wyborów,
- analiza skutków podejmowanych decyzji.

4.

Rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień

- koła zainteresowań,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (organizacja imprez klasowych i szkolnych, praca w szkolnej gazetce),
- udział w konkursach przedmiotowych,
- prezentowanie swoich zainteresowań i osiągnięć.

5.

Zdolność komunikacji

- poznanie istoty procesu komunikacji i przyczyny zakłóceń poprzez:
- analizę przyczyn błędów w odbiorze komunikatu i sposoby ich usunięcia (np. zabawa w "Głuchy telefon"),
- określenie cech jasnego wypowiadania się (intonacja głosu, szybkość mówienia, język wypowiedzi).
- poznanie technik ułatwiających aktywne słuchanie i czytanie ze zrozumieniem,
- uczenie  się mówienia, co czujemy, wyrażania swoich sądów, oczekiwań.

6.

Troska o przyrodę

-sadzenie drzewek,
-zakładanie ogródków biologicznych i geograficznych,
-opieka nad szkolną zielenią,                                                      - udział w akcji „Sprzątanie Świata”

7.

Postawa patriotyczna i świadomość bycia Polakiem

-udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych,
-gazetki okolicznościowe,
-udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto Koło i powiat kolski,
- pogadanki,                                                                              - nauka hymnu państwowego,                                               - kształtowanie postawy i szacunku wobec flagi i godła państwowego

 

8.

Znajomość historii swego rodu

- gromadzenie  materiałów dotyczących historii naszego rodu, a następnie tworzenie drzewa genealogicznego,
- poznanie historii swojego nazwiska,                                                  - zapoznanie z legendami związanymi z regionem i państwem

9.

Znajomość kultury, historii i środowiska geograficznego swego regionu

- uczestniczymy w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
- poznajemy historię i środowisko geograficzne.
- opisujemy najbliższe środowisko.

10.

Aktywne uczestnictwo w życiu regionu

- uczestniczymy w konkursach, imprezach i zajęciach organizowanych przez instytucje lokalne.
- organizujemy imprezy i uroczystości dla środowiska.
- prezentujemy swoje osiągnięcia,                                                   - prowadzimy strony internetowe szkół oraz blogi  tematyczne

11.

Troska o dobre imię rodziny, szkoły, miasta, regionu

- uczymy się kultury na co dzień, szacunku dla bliźniego.
-dbamy o dobre wyniki w nauce i kulturę osobistą.
- reprezentujemy szkołę (miasto, region) na zewnątrz.

12.

Rozsławianie imienia szkoły, swojego miasta i regionu

-staramy się rozwijać uzdolnienia poprzez:
  1) samokształcenie,
  2) udział w formach zorganizowanych.
- staramy się osiągnąć sukcesy.
- prezentujemy swoje prace, różnorodny dorobek w szkole i poza nią.

13.

Troska o najbliższe środowisko

- dbamy o przyrodę i porządek wokół nas.
- pomagamy potrzebującym (np. starszym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym),

14.

Znajomość życia i działalności Adama Mickiewicza i  Jana Pawła II, ukazywanych przez nich  postaw i wartości

- wycieczki do miejsc związanych z życiem i działalnością Adama Mickiewicza i Jana Pawła II,
- udział w spotkaniach szkół im. Jana Pawła II,
- lekcje wychowawcze,
- konkursy wiedzy literacko-poetyckiej, plastyczne,
- przygotowanie uroczystości Święta Patrona,
- zbieranie materiałów do kącika pamięci patrona,
- gazetki, prezentacje.

15.

Estetyczny wygląd zewnętrzny

Dostosowujemy ubiór do sytuacji:
- sytuacje symulowane,
- wyjście do kina, teatru, muzeum, na zawody sportowe itp.,
- pogadanki,
- gry i zabawy,

16.

Dbałość o higienę osobistą

- pogadanka z higienistką, ,
- sytuacje symulowane,
- higiena pracy umysłowej,
- pogadanki i dyskusje wychowawców z rodzicami podczas wywiadówek i konsultacji na temat właściwego stroju uczniowskiego.

17.

Porządek wokół nas

Zwracamy uwagę na porządek i estetykę na terenie szkoły:
- dyżury uczniowskie,
- włączanie się do akcji porządkowych (np. akcja "Sprzątanie świata").
Przyzwyczajamy się do segregowania odpadków.
Pozostawiamy po sobie porządek na wycieczkach i rajdach.

18.

Kultura języka

Stosujemy formy grzecznościowe:
- redagowanie tekstów (listy, życzenia, zaproszenia itp.),
- sytuacje symulowane (drama, scenki rodzajowe).
- nie stosujemy i nie akceptujemy wulgaryzmami używania wulgaryzmów,
- konsekwentnie poprawiamy błędy ortograficzne,
- nieustannie wzbogacamy słownictwo:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- ćwiczenia słownikowe,
- nauka korzystania z różnych źródeł informacji,
- uczymy się dyskutować i prowadzić konwersację:
- tworzenie klubów dyskusyjnych,
- pisanie prasówek,
- prowadzenie lekcji metodą problemową (wstawianie elementów dyskusji),
- wspólne rozwiązywanie problemów w symulowanych warunkach (konflikt rodzinny, klasowy),
- zachęcanie rodziców do troski o kulturę języka swoich dzieci.

19.

Obcowanie ze sztuką

- wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.,
- wzbogacanie biblioteki szkolnej,
- organizowanie klasowych i szkolnych wystaw plastycznych, literackich, inscenizacji teatralnych,
- tworzenie kółek artystycznych,
- prezentacje osiągnięć uczniów na apelach,
- prezentacja filmów video i sztuk teatralnych, współpraca z Miejskim Domem Kultury.

20.

Okazywanie szacunku innym

- uświadomienie uczniom złożoności pojęcia tolerancja,
- analizowanie przykładów z życia ze szczególnym uwzględnieniem  Adama Mickiewicza i Jana Pawła II,
- udział w akcjach charytatywnych (lokalne i ogólnopolskie),
- doskonalenie pomocy koleżeńskiej,
- zabawy i zajęcia integrujące klasę i grupę
.

21.

Rozwijanie zdolności empatycznych

- uczenie odczytywania "mowy ciała" (np. pantomima),
- określanie nastroju utworów muzycznych, dzieł plastycznych i literackich,
- uwrażliwienie na krzywdę i niesprawiedliwość poprzez pogadanki, analizę przykładów wziętych z życia i literatury,
- udział w programach przeciwdziałania patologii (agresji, alkoholizmowi, narkomanii).

22.

Przygotowanie do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

- systematyczne powtarzanie materiału,
- rozwiązywanie przykładowych testów,
- udział w próbnych sprawdzianach i egzaminach.

23.

Przygotowanie do wyboru nowej szkoły

- uczestniczenie w preorientacji zawodowej prowadzonej przez pedagoga szkolnego i specjalistów z Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej, doradcy zawodowego,
- udział w dniach otwartych organizowanych przez szkoły średnie w naszym mieście, wyjazdy na targi edukacyjne,
- zapoznanie młodzieży z ofertą oświatową (promocja szkół średnich),
- prezentacja własnych zainteresowań i wyboru szkoły,
- konsultacje z rodzicami odnośnie wyboru dalszego kształcenia,
- pomoc w wyborze szkoły.

24.

 

 

Poznanie struktury europejskich
-potrafi zająć i uzasadnić własne stanowisko wobec przedstawianych tez dotyczących przystąpienia Polski do unii Europejskiej,
-dba o zachowanie tożsamości narodowej

 

- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- dyskusja i właściwa argumentacja swojego stanowiska,
- promuje polską kulturę poprzez:
 1) wykonywanie polskich folderów, gazetek,
 2) organizowanie konkursów,
 3) wymiana młodzieży
,                                                      4)udział w projektach Comenius i innych,

 

25.

Integrowanie środowiska szkolnego, współdziałanie z rodzicami

 

- współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,                - działalność Rady Rodziców,                                                   

    - udział rodziców w uroczystościach szkolnych,                                

   - współdecydowanie rodziców o kierunkach i planach działań szkoły,                                                                                - organizowanie spotkań z rodzicami nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym,                                                                   - informowanie rodziców o zasadach dotyczących oceniania, klasyfikowani , promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów końcowych

 

25.

Przygotowanie uczniów do właściwego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożeń na terenie szkoły (pożar, powódź)

- próbne alarmy ewakuacyjne,
- organizowanie szkoleń i pokazów ratownictwa we współpracy z odpowiednimi służbami,                                          - prowadzenie zajęć dotyczących bhp,                                             - przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową

 

 

 

 

EWALUACJA

 

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są poddawane systematycznej obserwacji i ocenie.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowań uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm,
 • obserwacja postępu w zachowaniu i nauce,
 • ocena ilości i jakości prac uczniowskich – plastycznych, fotograficznych , literackich itp.,
 • ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach,
 • analiza frekwencji na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów),
 • analiza wyników ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców,
 • ocena samopoczucia  uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad),

 

Proponowane wskaźniki ewaluacji:

 

a)      ilościowe

 • frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych (procent ogółu uczniów),
 • ilość prac wykonanych przez uczniów,
 • liczba uczniów z problemami wychowawczymi,
 • liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów,
 • liczba wycieczek organizowanych przez szkołę,
 • liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.

b)      jakościowe

 • aktywność uczniów za zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • umiejętności, wiadomości, postawy uczniów,
 • samopoczucie uczniów w klasie i w szkole,
 • przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach ,
 • przestrzeganie zasad sformułowanych w programie wychowawczym,
 • postęp w zachowaniu i uczeniu się,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

 

Za Radę Rodziców                         Za Samorządy Uczniowskie                      Za Radę Pedagogiczną                                                     

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma