Statystyki

 • Odwiedziło nas: 19881470
 • Do końca roku: 67 dni
 • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy

INSTRUKCJA
PRZECHOWYWANIA I WYDAWANIA KLUCZY

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi

 
§ 1

 ZASADY PRZYDZIELANIA KLUCZY 

 1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły, klucze do pomieszczeń służbowych pobierają w sekretariacie szkoły.

  a)    Po zakończeniu pracy klucze są oddawane do sekretariatu.
 1. Do otwierania pomieszczeń dla potrzeb wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem, wykorzystywane są klucze od poszczególnych pomieszczeń, przekazane upoważnionym pracownikom obsługi przez sekretarza szkoły.

 2. Nauczyciele pobierają klucze do poszczególnych pracowni w sekretariacie szkoły z gabloty.

 3. Klucze do swoich pracowni/pomieszczeń posiadają przy sobie:

  a)    dyrektor oraz do drzwi wejściowych i bramy głównej.
  b)    wicedyrektor szkoły.
  c)    kierownik świetlicy
  d)    sekretarz szkoły.
  e)    bibliotekarz.
  f)     pedagog szkolny
  g)    psycholog szkolny
  h)    nauczyciele wychowania fizycznego.
  i)     inni nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji za zgodą dyrektora szkoły. 
 1. Osoby upoważnione przez Dyrektora szkoły również posiadają klucze wejściowe do szkoły.

 2. Woźni szkoły posiadają klucze do drzwi wejściowych i bramy głównej.

 3. Nauczyciele po zakończonych zajęciach w danej pracowni zwracają klucze do gabloty w sekretariacie.

 4. Pokój nauczycielski jest zamykany zamkiem szyfrowym.
 
§ 2
ZASADY PRZECHOWYWANIA KLUCZY 
 1. Klucze od poszczególnych pomieszczeń przechowuje się w gablocie w sekretariacie szkoły.  

 2. Klucze do biurek stanowiskowych i szafek są w posiadaniu pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie i utrzymanie.

 3. Klucze zapasowe deponowane są w pomieszczeniu bocznym w sekretariacie szkoły.

 4. Pracownicy szkoły niewymienieni w § 1 ust. 4 nie mogą używać dorabianych osobiście kluczy do pomieszczeń szkolnych bez zgody dyrektora szkoły.

 
§ 3
ZASADY DYSPONOWANIA KLUCZAMI 
 1. Nauczyciele uprawnieni do posiadania kluczy do pomieszczeń służbowych i pracowni szkolnych nie mogą ich udostępniać osobom innym i są zobowiązane do osobistego ich zwrotu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych (nie dotyczy dyrektora i wicedyrektora szkoły).

 2. Osoby, które zagubiły klucz, ponoszą odpowiedzialność materialną.

 
§ 4
 EWIDENCJA PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA KLUCZY ZAPASOWYCH 
 1. Wydawanie kluczy zapasowych uprawnionym pracownikom może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach.

 2. Powyższe zdarzenie i uzasadnienie zapisane zostaje w książce wydawania i przyjmowania kluczy.

 3. Wydawanie, przyjmowanie kluczy zapasowych jest odnotowywane przez sekretarza szkoły/woźnego (w sekretariacie szkoły) w książce wydawania i przyjmowania kluczy.

 4. Nieoddanie zapasowego klucza powoduje po zakończeniu pracy wszczęcie poszukiwań osoby pobierającej klucz przez osoby, które wyznacza dyrektor/wicedyrektor szkoły.

 5. Osoby, które zagubiły klucze zapasowe ponoszą odpowiedzialność materialną związaną z wymianą całego zamka wraz z kluczami.

 
§ 5
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 1. Od momentu pobrania kluczy do momentu ich zdania, na upoważnionej osobie spoczywa pełna odpowiedzialność za mienie znajdujące się w danym pomieszczeniu.

 2. Zabrania się wynoszenia kluczy od pomieszczeń poza szkołę.

 3. Utrzymanie skutecznego zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń podlega nadzorowi pracownika do prac ciężkich.

 4. Przed wyjściem z pomieszczenia, pracownicy zobowiązani są do:

  a)    uporządkowania swoich stanowisk pracy,

  b)    wykonania czynności zabezpieczających, polegających na:

  - pochowaniu używanych pomocy i akcesoriów (wskaźniki, piloty, kable itp.) w przystosowanych do tego celu biurkach i szafkach oraz ich zamknięcie na klucz,
   - wyłączeniu wszystkich urządzeń energetycznych zasilanych energią elektryczną, (grzejniki, czajniki, wentylatory itp.) zgodnie z zasadami bhp.,
  - wyłączeniu oświetlenia,

  - zamknięciu okien i drzwi (nie dotyczy przerw śródlekcyjnych, podczas których otwieramy okna w celu wywietrzenia pracowni). 

 1. Pracownik wchodzący do danego pomieszczenia szkolnego, w przypadku stwierdzenia powyższych uchybień informuje o tym sekretarza szkoły lub dyrektora/wicedyrektora szkoły.

 2. Za zniszczenia i uchybienia wymienione w pkt 5 odpowiada osoba, która wcześniej dysponowała kluczami.

 3. Za nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji mogą być wyciągnięte następujące sankcje: 

  a)    odpowiedzialność wynikająca z art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego. 

  b)    odpowiedzialność wynikająca z § Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole 

§ 6 
 1. Instrukcja obowiązuje od dnia 04.01.2021r.
 2. Jest dostępna na stronie internetowej: http://sp2kolo.szkolnastrona.pl

 

Number of queries : 61