Statystyki

  • Odwiedziny: 1252515
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 192 dni

Kalendarium

Wtorek, 2017-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kole

 REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1W KOLEI. Nazwa reprezentacji rodziców:

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły przyjmuje nazwę:

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kole


II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły
2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców oddziału.
2. Zebranie rodziców oddziału wybiera spośród siebie „oddziałową radę rodziców” składającą się z trzech osób.
3. Zebranie rodziców oddziału wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców szkoły.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
5. Prezydium  Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków, tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu
6. Kadencja Rady Rodziców trwa od dnia 1 września do dnia 30 września następnego roku.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców i do Rady Rodziców:

1. Wybory do oddziałowej rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.
4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.


VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.
3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
- informacja dyrektora szkoły stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
- plenarna dyskusja programowa,
- wolne głosy i wnioski,
- wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł :
- ze składek rodziców
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji
- innych
2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności szkoły
3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
- dofinansowanie imprez i zabaw np. z okazji św. Mikołaja,
- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,
- zakup środków dydaktycznych,
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- inne uzasadnione cele.
6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.

7. Pisemne wnioski o przyznanie środków finansowych z Funduszu Rady Rodziców mogą składać :

- Dyrektor

- Wychowawcy oddziałów

- Samorząd Uczniowski


8. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów, dopuszcza się możliwość gromadzenia środków finansowych w innej formie.


9. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy

Koło, dnia 28 wrzesień 2011 roku.

Pliki do pobrania