Statystyki

 • Odwiedziny: 1252944
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 191 dni

Kalendarium

Środa, 2017-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Kole

 

REGULAMIN  RADY   PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOLE

 

 

Niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej przyjęty został  Uchwałą Rady Pedagogicznej

 z dnia 1 września 2011 roku.

 

 

 

 

§ 1

 

 

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Kole zwana dalej radą , jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły.  Rada w formie uchwały zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych  z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjna.
 2. W   skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele pełno – i niepełnozatrudnieni w szkole, a także nauczyciele uzupełniający w szkole pensum.
 3. Przewodniczący rady , zwany dalej przewodniczącym, jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 5. W zebraniach rady lub w określonych punktach porządku obrad  mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek rady:

-          inni pracownicy szkoły,

-          przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-          przedstawiciele organu prowadzącego,

-          pracownicy służby zdrowia,

-          przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych ,

-          pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,

-          przedstawiciele samorządu uczniowskiego,

-          przedstawiciele rady rodziców,

-          inni zaproszeni goście.

 

 

§ 2

 

 1. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy:

-          dyrektora szkoły,

-          organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 4,

-          organu prowadzącego , z zastrzeżeniem ust. 4 ,

-          przynajmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. Zebrania rady są organizowane:

-          według harmonogramu wynikającego z planu pracy rady na dany rok szkolny, przedstawionego przez dyrektora na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym,

-          w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania plenarne odbywają się w szczególności przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po zakończeniu semestralnych i rocznych zajęć szkolnych. 

      4.  Wnioski o zorganizowanie zebrania  rady   kierowane   są    przez   podmioty wskazane  w ust.  1 w formie pisemnej do przewodniczącego.

      5.  Wnioski, o których mowa w  ust. 4 powinny zawierać w szczególności wskazanie

      tematu obrad oraz pożądanego terminu  zwołania zebrania.

 1. Przewodniczący rozpatruje pozytywnie wnioski, o których mowa w ust. 4 w miarę możliwości organizacyjnych.

 

            § 3

 

 1. Po otwarciu zebrania rady i stwierdzeniu jego prawomocności przewodniczący  

zarządza głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

 1. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący lub członkowie rady mogą zgłaszać propozycje uzupełnienia  porządku obrad.
 2. Propozycje uzupełnienia porządku obrad oraz inne wnioski formalne zgłaszane

w czasie zebrania są poddawane pod głosowanie rady i przyjmowane zwykłą  większością głosów.

 1. Propozycje uzupełnienia porządku obrad oraz inne wnioski formalne zgłaszane w czasie zebrania są poddawane pod głosowanie rady i przyjmowane zwykłą większością głosów.

§ 4

 

 1. Rada zatwierdza w formie uchwały:

-          projekt statutu lub zmiany w statucie,

-          regulamin swojej działalności,

-          plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

-          wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

-          wnioski do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

-          skreślenie ucznia z listy uczniów ( dotyczy ucznia niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu),

-          program rozwoju szkoły,

-          program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

-          wnioski zespołów przedmiotowych, stałych lub doraźnych komisji powoływanych przez radę,

-          tematykę i organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-          prowadzenie w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych,

-          programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.

 

 1.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i wchodzą w życie w dniu przyjęcia  uchwały.

  3. Głosowania odbywają się w sposób jawny, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

  4. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu,

      dotyczących obsady stanowisk kierowniczych w szkole oraz delegowania  przedstawicieli rady do pracy w innych organach, są podejmowane w głosowaniu  tajnym.

5.  Na  wniosek  członka rady, rada może podjąć w trybie określonym    w   ust. 2  uchwałę o utajeniu głosowania.

6.  W głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki.

 1. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują kartami do głosowania  przygotowanymi przez przewodniczącego.

 8.  Głosowanie tajne przeprowadza się 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród

      członków rady uczestniczących w zebraniu.

 9.  Przewodniczący wstrzymuje wykonywanie uchwały rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona

       niezgodna z przepisami prawa.  O fakcie wstrzymania wykonania uchwały rady przewodniczący    powiadamia    organ    prowadzący  szkoły  i   organ   nadzoru pedagogicznego.

 

§ 5

 1. Rada opiniuje:

-          organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-          projekt planu finansowego szkoły,

-          wnioski dyrektora szkoły o  przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

 i innych wyróżnień,

-          wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

-          propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-          przedstawionego przez organ prowadzący kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w trybie art. 36a ust. 4 Ustawy,

-          proponowanych przez dyrektora szkoły kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole,

-          wnioski organu prowadzącego  w sprawie przedłużenia kadencji dyrektor szkoły.

  2.   Opinie rady są przyjmowane uchwałą rady w trybie określonym w § 3 ust. 2  Regulaminu .

 

§ 6

 

 1. Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie  dyrektora.
  1. Rada może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie wicedyrektora

  lub osoby zajmującej inne stanowiska kierownicze w szkole.

   3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 są przyjmowane uchwałą rady w trybie  określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 

 

§ 7

 

 1. Do zadań przewodniczącego rady należy:

-          organizowanie i przygotowanie zebrań rady,

-          powiadamianie członków rady o terminie i miejscu zebrania oraz o porządku obrad na co najmniej tydzień przed zebraniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim , z wyjątkiem zebrań nadzwyczajnych,

-          powiadamianie w formie pisemnej osób zaproszonych lub organów wnioskujących o zwołanie   zebrania rady o terminie  i  miejscu zebrania oraz o porządku obrad,

-          przewodniczenie obradom, z zastrzeżeniem  ust. 2,

-          podpisywanie uchwały rady,

-          realizowanie uchwał rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

-          zapoznawanie członków rady z przepisami prawa oświatowego,

-          organizowanie szkolenia rady pedagogicznej,

-          przedstawienie radzie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły przynajmniej dwukrotnie  w danym roku szkolnym,

-          niezwłoczne informowanie członków rady o wstrzymaniu wykonania uchwały rady i rozstrzygnięciu organu  sprawującego nadzór pedagogiczny na zebraniu rady zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącego,

-          podpisywanie wraz z protokolantem protokołów z zebrań rady,

-          dbanie o autorytet rady i ochronę praw i godności jej członków,

-          tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego  współdziałania wszystkich członków rady.

2. Do przewodniczenia obradom  rady przewodniczący może upoważnić  wicedyrektora

   szkoły lub innego nauczyciela.

 

§ 8

 

Każdy członek rady jest zobowiązany do :

-          czynnego uczestnictwa w zebraniach i pracach rady lub jej komisji albo zespołów,

-          realizowania przyjętych uchwał i wniosków,

-          składania przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań zgodnie z postanowieniami statutu szkoły,

-          przestrzeganie tajemnic rady w sprawach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów , nauczycieli, rodziców, a także innych pracowników szkoły,

-          współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i  zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

-          dokumentowania swojego udziału w zebraniu rady ( komisji, zespołu) własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 

§ 9

 

 1. Rada wykonuje swoje zadania także poprzez pracę stałych lub doraźnych komisji

i zespołów.

 1. Członkowie rady prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

     zadaniem jest:

-          ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego

     modyfikowanie w miarę potrzeb,

-          korelowanie treści nauczania z poszczególnych przedmiotów,

-          korelowanie harmonogramu prac klasowych i sprawdzianów.

 

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły ( komisje)  problemowo – zadaniowe, pracą zespołu ( komisji)  kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły , na wniosek zespołu     ( komisji).
 2. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje i zespoły, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowych działalności szkoły i pracy nauczycieli, pracą komisji lub zespołu kieruje jej przewodniczący 

            wybierany odpowiednio  przez członków komisji lub zespołu.

 1. Sprawozdania z wyników pracy stałych lub doraźnych komisji czy zespołów składają ich przewodniczący na zebraniu rady i przedstawiają radzie opinie lub wnioski do zatwierdzenia.
 2. Zasady pracy stałych lub doraźnych komisji czy zespołów określają  odpowiednie

      przepisy niniejszego regulaminu dotyczące zasady pracy rady.

 1. Do przewodniczącego komisji lub zespołu stosuje się odpowiednio przepisy

      dotyczące przewodniczącego rady.

 

§ 10

 

 1. Przedstawiciele rady wchodzą w skład:

-          komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,

-          zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy ustalonej przez dyrektora szkoły ,

-          innych organów, w których udział członków rady jest przewidziany przepisami prawa.

 1. Przedstawiciele rady, o których mowa w ust. 1, wybiera się w drodze tajnego

      głosowania na kandydatów zgłoszonych przez członków rady.

 

 

§ 11

 

 1. Zebrania rady są protokołowane.
 2. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się w edytorze  tekstów Word, tabele sporządza  w Excelu, czcionką arial 12 w formie elektronicznej, wydruki gromadzi się w księdze protokołów.
 3. Księga protokołów jest parafowana na każdej stronie przez przewodniczącego

      i protokolanta.

 1. Protokół zawiera w szczególności:

-          datę i porządek zebrania,

-          stwierdzenie prawomocności zebrania,

-          stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

-          listę członków rady ze wskazaniem osób nieobecnych,

-          listę osób z zewnątrz, jeżeli uczestniczą w zebraniu,

-          zatwierdzony porządek obrad,

-          numery i treść podjętych uchwał,

-          streszczenie przebiegu obrad, w tym przedmiot zgłoszonych wniosków oraz informację o sposobie ich rozpatrzenia,

 1. Członkowie rady składający sprawozdania  i wnioski są zobowiązani w terminie dwóch dni od daty zebrania dostarczyć treść swoich wystąpień protokolantowi zebrania w formie elektronicznej.
 2. Protokolanta powołuje dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczący używa pod protokołem pieczęci: Dyrektor: imię i nazwisko.

 

§ 12

 

 1. Protokół z posiedzenia rady udostępnia się członkom rady do wglądu  w terminie

      10 dni od daty zebrania.

 1. Każdy członek rady może wnieść uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu na najbliższym kolejnym zebraniu rady.
 2. Uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w ust. 9, poddaje się pod głosowanie rady.

 

 

§ 13

 

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej może być nowelizowany w miarę potrzeb.
 2. Nowelizacja Regulaminu może polegać na uzupełnieniu, zmianie, bądź uchyleniu dotychczasowych przepisów.
 3. Nowelizacja Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalenia.

 

§ 14

 

   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

 

Pliki do pobrania